Over ons privacybeleid

ReloadBase hecht wij veel waarde aan de privacy van haar bezoekers, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ReloadBase verzamelt alleen de noodzakelijk informatie van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie opgeslagen over uw bezoek aan de website van ReloadBase, anders dan voor het analyseren van de inhoudsprestaties door het gebruik van cookies, die u op elk moment kunt uitschakelen door uw browser instellingen te raadplegen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende voorwaarden. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 

Het privacybeleid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ReloadBase houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als ReloadBase zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan u dat via [email protected].

Het verzamelen van Gegevens

Uw gegevens worden verzameld door ReloadBase en eventuele externe verwerkers. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.

Doel verzamelen van Gegevens

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ReloadBase verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan een koopovereenkomst, levering en betalingsafwikkeling;
 • Administratieve doeleinden;
 • Verificatiedoeleinden ter voorkoming van diefstal, fraude, witwassen en terrorismefinanciering en ter beveiliging van ReloadBase systemen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven aan kopers en geïnteresseerden;
 • Het vergaren van websitestatistieken
 • Het vergroten van het gebruikersgemak van de website;
 • Het optimaliseren van de klanttevredenheid en ‘shopping experience’;
 • Marktanalyse en doelgroepanalyse;
 • Targeted advertising en het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

Grondslagen

De persoonsgegevens worden verwerkt op de grondslag dat:

 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de betrokken gesloten overeenkomst, te weten de met een klant gesloten koopovereenkomst;
 • De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in verband met een cliëntenonderzoek op grond van de Wwft;
 • De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ReloadBase, te weten het versturen van nieuwsbrieven aan haar klanten en het vergaren van websitestatistieken;
 • De betrokkene toestemming heeft gegeven, te weten door geïnteresseerden voor het ontvangen van nieuwsbrieven;
 • De betrokkene toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van de in de cookiebar genoemde (tracking)cookies van Google Analytics.

Aard persoonsgegevens

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ReloadBase de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam contactpersoon;
 • Telefoonnummer contactpersoon;
 • E-mailadres contactpersoon;
 • IP-adres en MAC-adres;
 • Kopie paspoort of identiteitskaart;
 • Kopie bankafschrift;
 • Bank- en/of creditcardgegevens

Daarnaast kan uitsluitend na uw toestemming daarvoor te hebben verkregen met behulp van Google Analytics informatie worden vergaard met betrekking tot geslacht, leeftijd, interesses, bezochte en te bezoeken webpagina’s, gebruikte randapparatuur, instellingen van de software en referrer-URL.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde partijen onder andere voor:

 • Het sluiten en afhandelen van koopovereenkomsten;
 • De levering van digitale producten;
 • De verwerking van betalingen;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen/bezorgen van nieuwsbrieven;
 • Om frauduleuze activiteiten op te sporen en te voorkomen.

Wij geven uitsluitend persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In de verwerkersovereenkomst maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Met behulp van (tracking)cookies van Google Analytics worden gegevens verzameld die worden gedeeld met derden. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://policies.google.com/privacy.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die het mogelijk maken om informatie te verzamelen en gebruiken. Het is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Websites worden door gebruik van cookies gebruiksvriendelijker. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast kunnen ze uw digitale winkelmandje bijhouden. Websitehouders kunnen dankzij cookies zien hoe vaak hun sites worden bezocht.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan.

Op onze website kunnen wij gebruik maken van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op den wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen hierbij niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op den wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen. Met tracking worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Het gebruik van cookies is veilig. Virussen, malware, e-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van het gebruik van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens niet op.

Cookies voor website-analyse

Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Hiermee wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door met uw browsersoftware de juiste instelling te configureren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) opslaat en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is op Tools.Google te downloaden en te installeren.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het opnieuw publiceren van de inhoud van deze blog op andere websites of media zonder onze toestemming. Dit privacy beleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor meer informatie over de cookies op onze website, verwijzen u graag door naar ons Cookiebeleid.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Voor vragen over ons cookie of privacy beleid kunt u zich richten tot onze verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via [email protected].

Vragen over www.reloadbase.com of je bestelling?

Bekijk eens onze pagina met veelgestelde vragen.

Heb je geen antwoord kunnen vinden in onze FAQ? Vul het contactformulier in: we proberen binnen één werkdag te reageren.

Houd er rekening mee dat onze werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur zijn. We proberen alle e-mails die voor 17.00 uur verstuurd worden dezelfde dag nog te beantwoorden.