Over de overeenkomst

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: ReloadBase, t.h.o.d.n. ReloadBase.com in dienst van ReloadBase B.V.
 2. Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, aan opdrachtnemer een opdracht verstrekt of aan wie opdrachtnemer een offerte heeft doen toekomen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Opdrachtgever kan zowel consument zijn (natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) als zakelijke klant (business2business Opdrachtgever: “b2b”).
 3. Producten en Werkzaamheden: alle werkzaamheden of producten waarvoor opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde, met betrekking tot de overeenkomst of offerte worden verricht of geleverd.
 4. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken waaronder: stukken, informatie, materialen of gegevensdragers, als ook alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder documenten.
 5. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, conform het bepaalde in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes waarbij opdrachtnemer producten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Bij onduidelijkheid over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen deze ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden uitgelegd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘in de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 6. De overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Door de acceptatie verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig, afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden. De aanvaarding komt tot stand na de betaling van het betreffende product c.q. de producten.
 7. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3: Opdracht

 1. De overeenkomst wordt, na betaling door de opdrachtgever, van kracht.
 2. De overeenkomst wordt per betaling aangegaan.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 4: Bevestiging en aanvaarding van de opdracht

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever aan opdrachtnemer betaald heeft.
 2. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een overeenkomst af te wijzen.
 3. Elke kennisgeving gegeven bij of krachtens de overeengekomen overeenkomst schriftelijk per e-mail ter beschikking gesteld aan de andere partij op het adres dat vermeld staat op de bestelling.
 4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht

 1. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren producten.

Artikel 6: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke regels zich daartegen verzetten.

Artikel 7: Onze Diensten

 1. ReloadBase is het platform om online gift cards, cadeaubonnen, prepaid creditcards, beltegoed, gametegoed en credit te kopen of op te waarderen. Daarnaast zijn wij een bron van informatie over gaming, entertainment en prepaid credit card.

Artikel 8: Aanbieders

 1. Via onze website is het mogelijk tegoed van een aanbieder kopen. De voorwaarden die door de aanbieder gesteld worden, zijn van toepassing op het gebruik van het tegoed.

Artikel 9: Tegoed kopen

 1. Als tegoed wordt gekocht, wordt een digitale code ontvangen waarmee het mogelijk is meteen op te waarderen. De provider is de daadwerkelijke leverancier van het tegoed of de dienst. Er wordt een overeenkomst opgesteld tussen u en de provider zodra het tegoed wordt geactiveerd. ReloadBase.com is de intermediair. De provider is ervoor verantwoordelijk dat het tegoed ook echt gebruikt kan worden.
 2. De beschrijving van de goederen van de verschillende providers op onze website is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Fouten in de beschrijvingen van ons aanbod en/of in de afbeeldingen die worden getoond zijn niet bindend en wij en/of de provider zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 10: Misbruik of fraude wordt niet getolereerd

 1. Alle aankopen via onze website kunnen gecontroleerd worden op misbruik en fraude (waaronder onrechtmatig gebruik van een betaalmethode, diefstal, fraude, verduistering en meer). Hiervoor werken we samen met derde partijen. Zodra we misbruik of fraude vermoeden of ontdekken, zullen we een bestelling of tegoed annuleren en geen digitale code uitgeven.
 2. Indien we onrechtmatig gebruik vermoeden, kunnen we om een kopie vragen van een geldig legitimatiebewijs, een bankafschrift en/of andere documenten. Na deze extra controle kunnen we besluiten om de digitale code te verstrekken, maar hiertoe zijn we niet verplicht. We nemen deze maatregelen om het proces van tegoed kopen via onze website voor u en iedereen veilig te laten verlopen.

Artikel 11: De bestelling

Direct een digitale code

 1. Zodra opdrachtgever de digitale code ontvangt, kan het tegoed direct gebruikt worden. Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd worden. De bedenktijd en herroepingstermijn van 14 dagen is gezien de aard van de producten die worden geleverd niet van toepassing. Aldus bestaat geen bedenktijd en herroepingstermijn. Opdrachtgever gaat akkoord met een directe levering van het product na betaling (zowel voor- als achteraf) en doet uitdrukkelijk afstand van de bedenktijd en het herroepingsrecht.
 2. De reden van het afwijken van het herroepingsrecht is dat een product niet kan worden geretourneerd omdat niet is te achterhalen of het product al gebruikt is. Het betreft hier digitale producten waarvan de verzegeling direct na levering is verbroken. De aard van de te leveren producten verzet zich tegen enige bedenktermijn en het herroepingsrecht, behalve bij vertraagde betaling. Dan is de code nog niet ontvangen en zou het product wel kunnen worden herroepen; waarbij opdrachtgever de bewijslast draagt.

Artikel 12:  Levering

De consument is verplicht de gekochte zaken af ​​te nemen zodra deze bij hem zijn afgeleverd of zodra deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking staan. ReloadBase.com is gerechtigd desgewenst in gedeelten te leveren. De consument is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de ingevulde aflevergegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer of adres. Bij een foutieve invoer van de gegevens kan ReloadBase.com geen nieuw product leveren of het gewenste product vergoeden. De consument is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de aankoop van het juiste product. Verkeerd gekochte producten kunnen niet worden ingewisseld of worden vergoed conform artikel 11 lid 1 en lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Bij onrechtmatig gebruik van een betaalmethode is ReloadBase.com gerechtigd producten en/of diensten niet te leveren. Bij een vermoeden van onrechtmatig gebruik is ReloadBase.com gerechtigd producten pas te leveren na een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een kopie van een rekeningafschrift en verificatie van het rechtmatig gebruik van de betaalmethode door de consument. Bij technische storingen is ReloadBase.com gerechtigd producten en/of diensten niet te leveren. Indien door storingen een onjuist aantal producten met een verkeerde waarde wordt geleverd, is de consument verplicht ReloadBase.com hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten te retourneren. Indien de consument niet de teveel geleverde producten en/of diensten retourneert, worden deze als geaccepteerd beschouwd en kunnen deze gefactureerd worden.

Artikel 12.1: Levertijd

Bij niet-tijdige levering dient de consument contact op te nemen met ReloadBase.com via het contactformulier of via [email protected]

 

Artikel 13: Levering Opdrachten

 1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in het leveren van producten, behoudens in het geval van opzet of grove schuld. Opdrachtnemer staat ervoor in een werkende productcode te leveren, bij gebreke waarvan een nieuwe code zal worden geleverd (kosteloos). Bewijs voor het niet functioneren van de code ligt bij opdrachtgever.

Artikel 14: Voorkom misbruik van je code

 1. Onthoud dat codes een digitale waarde hebben (het zijn digitale goederen) die direct verzilverd kan worden. Dit betekent dat opdrachtgever de code direct na ontvangst kunt gebruiken. Iemand anders kan dat ook als deze persoon toegang heeft tot de code. Houd de code voor uzelf en deel deze niet met anderen. Zo wordt misbruik voorkomen.

Artikel 15: Betaling

Veilig betalen

 1. Via onze website kan men op een veilige manier digitaal tegoed kopen. Zodra het tegoed wordt gekocht, ontvangt opdrachtgever via e-mail de digitale code waarmee het tegoed gebruikt kan worden. Soms is de digitale code na aankoop zichtbaar op het scherm. Belangrijk is dat het juiste e-mailadres en telefoonnummer opgegeven wordt tijdens het aankoopproces. Zo is het zeker dat opdrachtgever de digitale code ontvangt.

Artikel 16: Opschorting en ontbinding

 1. Op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft opdrachtnemer het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 2. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
 3. Indien er gerede twijfel bij opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd het leveren van producten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer voor deze vertraagde aflevering te lijden directe- en indirecte schade.

Artikel 17: Betaling en incassokosten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan betaling geschieden door middel van een van de op ReloadBase.com aangeboden betaalmethoden.
 2. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld door middel van het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding buitenrechtelijke incassokosten.

Artikel 18: Persoonlijke gegevens

Jouw persoonlijke gegevens

 1. We gaan ervan uit dat opdrachtgever ons de juiste contactgegevens geeft tijdens het bestellen. We gebruiken het e-mailadres en telefoonnummer om een digitale code te sturen die is aangekocht. We gebruiken het e-mailadres ook om contact te houden in de vorm van bijvoorbeeld kortingsacties, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen waarvan we denken dat opdrachtgever deze interessant vindt.
 2. We hebben technische en operationele maatregelen getroffen om contactgegevens en persoonlijke gegevens te beschermen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.
 3. Als u onze nieuwsbrieven en aanbiedingen niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in onze nieuwsbrieven.

Artikel 19: Overmacht & Aansprakelijkheid

Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of wegens in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (o.a. internetstoringen, storingen bij de betaaldienst et cetera).
 3. Indien er sprake is van overmacht zal opdrachtgever, opdrachtnemer hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak van de overmacht.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 6. Opdrachtgever heeft na de mededeling dat sprake is van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de niet-nakoming of gebrekkige nakoming, een en ander beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van opdrachtnemer wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de hoogte van het factuurbedrag betreffende factuurbedrag dan wel de periode van het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade; gederfde winst; gemiste besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 3. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden dan wel door derden geleverde zaken.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer en/of haar ondergeschikten.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk indien de website van opdrachtgever om wat voor reden dan ook offline gaat dan wel dat er iets met de website gebeurt wat schade berokkent aan opdrachtgever.

Artikel 20: Contact

 1. We proberen opwaarderen en digitaal tegoed kopen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Indien u toch nog vragen heeft over onze diensten, adviseren wij contact met ons op te nemen via het contactformulier op de website.
 2. Heeft u vragen over de diensten van een provider? We raden u aan eerst contact op te nemen met de provider, zodat deze samen met u een oplossing kan zoeken. Komt de provider niet met een oplossing? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website.

Artikel 21: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, gemotiveerd, binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, dan wel binnen 7 dagen na aflevering van de producten aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden via het e-mail adres [email protected]. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan heeft opdrachtnemer de mogelijkheid om het gebrek in de werkzaamheden te herstellen. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient opdrachtnemer het betaalde bedrag te wijzigen naar rato van de klacht.

Artikel 22: Anti-Witwasbeleid

Bij Reloadbase B.V. doen wij er alles aan om witwassen te voorkomen. Meer informatie over ons Anti-witwasbeleid leest u hier.

Artikel 23: Contactgegevens

Het platform ReloadBase.com is een dienst van ReloadBase B.V.

Onze (contact)gegevens:
ReloadBase B.V.
Asterweg 19D3
1031 HL Amsterdam

E-mail: [email protected]

KvK: 81474261
VAT: NL862108147B01

Verder kunt u contact met ons opnemen via het online contactformulier.

Vragen over www.reloadbase.com of je bestelling?

Bekijk eens onze pagina met veelgestelde vragen.

Heb je geen antwoord kunnen vinden in onze FAQ? Vul het contactformulier in: we proberen binnen één werkdag te reageren.

Houd er rekening mee dat onze werkdagen van maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur zijn. We proberen alle e-mails die voor 17.00 uur verstuurd worden dezelfde dag nog te beantwoorden.