O tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti

Píšeme o produktoch, ktoré našim čitateľom úprimne odporúčame. Dúfame, že naše odporúčania vám ušetria čas a peniaze. Je to teda situácia, ktorá je výhodná pre obe strany. Ďakujeme za vašu podporu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

V tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti sa uplatňujú nasledujúce definície:

 • Webová stránka: každá webová stránka, na ktorej vydavateľ uvádza hypertextový odkaz na toto vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti so zámerom, aby sa na ňu toto vyhlásenie vzťahovalo;
 • Vydavateľ: autorizovaný vydavateľ webovej stránky, ktorým je spoločnosť ReloadBase so sídlom v Amsterdame. Platforma reloadbase.com je službou spoločnosti ReloadBase B.V. Viac informácií nájdete vo Všeobecných podmienkach.
 • Používanie: okrem iného načítanie, prihlásenie, vyžiadanie, konzultácia, čítanie, prezeranie, počúvanie, editovanie, vypĺňanie (formulárov), odosielanie, (dočasné) kopírovanie, ukladanie, posielanie, distribúcia, používanie služieb, vykonávanie právnych úkonov (napr. kúpa, prenájom);
 • Vy: (zastúpená) fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa webovú stránku;
 • Obsah: okrem iného texty, obrázky, hypertextové odkazy, zvukové a/alebo videoklipy a/alebo iné objekty;
 • Škoda: priama alebo nepriama škoda akéhokoľvek druhu vrátane straty údajov a obchodov, ušlého obratu, zisku alebo inej ekonomickej ujmy.

Na webovú stránku sa vzťahujú nasledujúce informácie. Používaním webovej stránky súhlasíte s týmto vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti.

Aktuálna verzia vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti, ktorá je k dispozícii na webovej stránke, je jedinou platnou verziou, pokiaľ navštívite webovú stránku, až kým ju nenahradí nová verzia.

Prístup na webovú stránku

Prístup na webové stránky a ich používanie je výlučne osobné. Túto webovú stránku ani údaje a informácie na nej uvedené nesmiete používať na komerčné, politické alebo reklamné účely alebo na akékoľvek komerčné ponuky, a najmä ju nesmiete používať na nevyžiadané elektronické ponuky.

Neoprávnené alebo nesprávne používanie webovej stránky alebo jej obsahu môže mať za následok porušenie práv duševného vlastníctva, predpisov týkajúcich sa súkromia, zverejňovania a/alebo komunikácie v najširšom zmysle slova. Za všetko, čo odošlete z webovej stránky, nesiete zodpovednosť.

Vydavateľ nezodpovedá za škody alebo hrozbu úrazu, ktoré vznikli v dôsledku používania webovej stránky alebo v akejkoľvek súvislosti s ňou, alebo v súvislosti s nemožnosťou nahliadnuť na webovú stránku.

Správa webových stránok

V záujme riadnej správy webovej stránky môže správca kedykoľvek:

 • pozastaviť, prerušiť alebo obmedziť prístup k celej webovej lokalite alebo jej časti pre určitú kategóriu návštevníkov
 • Odstrániť všetky informácie, ktoré môžu narušiť fungovanie webovej stránky alebo sú v rozpore s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom alebo internetovou etiketou.
 • dočasne zneprístupniť webovú lokalitu s cieľom vykonať aktualizácie.
 • Vydavateľ si vyhradzuje právo odoprieť vám povolenie na používanie webovej stránky a/alebo určitých služieb ponúkaných na webovej stránke. Okrem toho môže vydavateľ monitorovať prístup na webovú stránku.

Obsah

Z vizuálneho materiálu patriaceho k produktom ponúkaným na webovej stránke nemožno odvodzovať žiadne práva.

Vydavateľ sa snaží pravidelne aktualizovať a/alebo dopĺňať obsah webovej stránky. Napriek tejto starostlivosti a pozornosti je možné, že obsah je neúplný a/alebo nesprávny.

Vydavateľ poskytuje obsah webovej stránky v stave, v akom sa skutočne nachádza, bez záruky alebo uistenia o jeho správnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo inak. Obsah je experimentálny a určený na súkromné použitie.

Uplatniteľné právo

Tieto podmienky sa riadia holandským právom. Súd v mieste bydliska správcu má výlučnú právomoc rozhodovať spory týkajúce sa týchto podmienok, okrem prípadov, keď sa uplatňuje zákonná výnimka.

Zodpovednosti

Správca v žiadnom prípade nezodpovedá za poruchy, výpadky, ťažkosti alebo prerušenia prevádzky webovej stránky, v dôsledku ktorých nie je webová stránka alebo niektorá z jej funkcií prístupná. Za spôsob, akým sa pripojíte k webovej lokalite, nesiete vlastnú zodpovednosť. Ste zodpovední za prijatie všetkých vhodných opatrení na ochranu svojho zariadenia a údajov, okrem iného proti útokom vírusov na internete. Ste tiež zodpovední za webové stránky a údaje, ktoré si prezeráte na internete.

Správca nenesie zodpovednosť za žiadne súdne konanie, ktoré môže byť voči vám začaté.

 • Z dôvodu používania webovej stránky alebo služieb dostupných prostredníctvom internetu
 • Z dôvodu porušenia podmienok nášho vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti alebo nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Správca nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú vám alebo tretím stranám alebo vášmu zariadeniu v dôsledku vášho pripojenia k webovej stránke alebo jej používania. V dôsledku toho sa zdržíte akéhokoľvek konania voči správcovi.

Budete chrániť a odškodňovať vydavateľa, jeho zamestnancov, zástupcov, držiteľov licencií, obchodných partnerov a autora tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti pred akýmikoľvek súdnymi a mimosúdnymi opatreniami, rozsudkami atď., vrátane nákladov na právnu pomoc, účtovníkov atď., ktoré budú vznesené tretími stranami v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním webovej stránky, vaším porušením zákonných predpisov alebo práv tretích strán.

Ak sa správca dostane do sporu v dôsledku vášho používania webovej stránky ReloadBase, ReloadBase má právo vymáhať od vás všetky škody, ktoré ste utrpeli a ktoré utrpíte.

Tretie strany

S výhradou tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti vydavateľ nezodpovedá za súbory tretích strán, ktoré sú zjavne prepojené s webovou stránkou. Prepojenie neznamená schválenie týchto súborov.

Kontakt

V prípade otázok, informácií o produktoch alebo informácií o samotnej webovej stránke kontaktujte: ReloadBase, [email protected].

Otázky týkajúce sa stránky www.reloadbase.com alebo vašej objednávky?

Pozrite si našu stránku s často kladenými otázkami.

Nenašli ste odpoveď v našich často kladených otázkach? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám pokúsime odpovedať do jedného pracovného dňa.

Upozorňujeme, že naše pracovné dni sú od pondelka do soboty od 9:00 do 21:00. Na všetky e-maily odoslané do 17:00 sa snažíme odpovedať v ten istý deň.