O našich zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť ReloadBase sa zaväzuje chrániť súkromie svojich návštevníkov, najmä ich práva týkajúce sa automatizovaného spracovania osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov chceme poskytnúť jasné a transparentné informácie o tom, ako zaobchádzame s osobnými údajmi.

Spoločnosť ReloadBase zhromažďuje len potrebné informácie o všetkých používateľoch svojej stránky a zabezpečuje, aby sa s poskytnutými osobnými údajmi zaobchádzalo dôverne. Bez vášho súhlasu sa neukladajú žiadne informácie o vašej návšteve webovej stránky ReloadBase, okrem analýzy výkonu obsahu pomocou súborov cookie, ktoré môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach prehliadača.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Pokračovaním v návšteve tejto webovej stránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov, ktorá je k dispozícii na webovej lokalite, je jedinou platnou verziou po dobu, kým navštívite webovú lokalitu, a to až dovtedy, kým aktuálnu verziu nenahradí nová.

Zásady ochrany osobných údajov

Robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili vaše súkromie, a preto s osobnými údajmi zaobchádzame opatrne. Spoločnosť ReloadBase vo všetkých prípadoch dodržiava platné zákony a nariadenia vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov. To znamená, že v každom prípade budeme:

 • spracúvať vaše osobné údaje v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté, pričom tieto účely a typy osobných údajov sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov;
 • obmedziť spracovanie vašich osobných údajov len na tie údaje, ktoré sú minimálne potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • požiadať vás o výslovný súhlas, ak ho potrebujeme na spracovanie vašich osobných údajov;
 • prijali vhodné technické a organizačné opatrenia, aby bola zaručená bezpečnosť vašich osobných údajov;
 • neposkytovať osobné údaje iným stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na plnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté;
  sú si vedomí vašich práv týkajúcich sa vašich osobných údajov, chcú vás na ne upozorniť a rešpektovať ich.
 • Ako spoločnosť ReloadBase sme zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov. Ak máte po prečítaní nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo vo všeobecnejšom zmysle akékoľvek otázky, alebo ak nás chcete kontaktovať, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Zber údajov

Vaše údaje bude zhromažďovať spoločnosť ReloadBase a prípadní externí spracovatelia. Osobnými údajmi sa rozumejú: všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viac prvkov, ktoré sú charakteristické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychologickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Osobné údaje zhromaždené na webovej stránke používa prevádzkovateľ najmä na udržiavanie vzťahov s vami a prípadne na spracovanie objednávok.

Účel zberu údajov

Spoločnosť ReloadBase spracúva osobné údaje zákazníkov alebo dodávateľov na tieto účely:

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy, dodávka a platba;
 • Administratívne účely;
 • Overovanie na účely predchádzania krádežiam, podvodom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na zabezpečenie systémov ReloadBase;
 • Zasielanie informačných bulletinov kupujúcim a záujemcom;
 • Zhromažďovanie štatistík o webových stránkach
 • Zvýšenie jednoduchosti používania webovej stránky;
 • Optimalizácia spokojnosti zákazníkov a nákupného zážitku;
 • Analýza trhu a analýza cieľovej skupiny;
 • cielená reklama a vytváranie personalizovaných ponúk.

Princípy

Osobné údaje sa spracúvajú na základe:

 • Spracovanie je nevyhnutné na plnenie príslušnej uzavretej zmluvy, konkrétne kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom;
 • Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, napríklad v súvislosti s hĺbkovou kontrolou zákazníka podľa Wwft;
 • Spracovanie je nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti ReloadBase, konkrétne na zasielanie informačných bulletinov svojim
 • zákazníkom a na zber štatistík o webových stránkach;
 • Dotknutá osoba udelila súhlas, a to zainteresovaným stranám na zasielanie informačných bulletinov;
 • Dotknutá osoba udelila súhlas na umiestnenie (sledovacích) súborov cookie zo služby Google Analytics uvedených v lište súborov cookie.

Povaha osobných údajov

Na vyššie uvedené účely môže spoločnosť ReloadBase od vás požadovať nasledujúce osobné údaje:

 • Meno kontaktnej osoby;
 • Telefónne číslo kontaktnej osoby;
 • E-mailová adresa kontaktnej osoby;
 • IP adresa a MAC adresa;
 • Kópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu;
 • Kópia bankového výpisu;
 • Údaje o bankovej a/alebo kreditnej karte

Okrem toho môžu byť pomocou služby Google Analytics zhromažďované informácie o pohlaví, veku, záujmoch, navštívených webových stránkach a stránkach, ktoré majú byť navštívené, používaných periférnych zariadeniach, nastaveniach softvéru a URL odkazov len po získaní vášho súhlasu.

Vaše práva v súvislosti s vašimi údajmi

Podľa článku 13 ods. 2 písm. b) AVG má každý právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, na ich opravu alebo vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Tieto práva môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese [email protected].

Ku každej takejto žiadosti je potrebné priložiť kópiu platného dokladu totožnosti, na ktorom je uvedený váš podpis, a adresu, na ktorej vás možno kontaktovať. Odpoveď na svoju žiadosť dostanete do 1 mesiaca od jej odoslania. V závislosti od zložitosti a počtu žiadostí sa táto lehota môže v prípade potreby predĺžiť o dva mesiace.

Právne povinnosti

V prípade porušenia akýchkoľvek zákonov alebo predpisov, z ktorého je návštevník podozrivý a pre ktoré orgán vyžaduje osobné údaje zhromaždené správcom, budú mu tieto údaje poskytnuté na základe výslovnej a odôvodnenej žiadosti orgánov, po ktorej tieto osobné údaje už nebudú podliehať ochrane podľa ustanovení tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Ak sú určité informácie potrebné na získanie prístupu k určitým funkciám webovej stránky, správca v čase vyžiadania údajov uvedie povinnú povahu týchto informácií.

Poskytovanie tretím stranám

Vami poskytnuté údaje môžeme poskytnúť tretím stranám, ak je to potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov. Využívame tretie strany na tieto účely:

 • uzatváranie a spracovanie kúpnych zmlúv;
 • Dodávanie digitálnych produktov;
 • Spracovanie platieb;
 • Starostlivosť o (finančnú) správu;
 • Poskytovanie/doručovanie informačných bulletinov;
 • odhaľovanie a predchádzanie podvodným činnostiam.

Osobné údaje odovzdávame len iným stranám, s ktorými sme uzavreli dohodu o spracovaní. V zmluve so spracovateľom samozrejme prijímame potrebné opatrenia na zaručenie bezpečnosti vašich osobných údajov.

Okrem toho neposkytneme údaje, ktoré ste nám poskytli, iným stranám, pokiaľ to nie je zákonom požadované a povolené. Príkladom je polícia, ktorá od nás požaduje (osobné) údaje v rámci vyšetrovania. V takom prípade musíme spolupracovať, a preto sme povinní tieto údaje odovzdať. Osobné údaje môžeme zdieľať aj s tretími stranami, ak nám na to dáte písomný súhlas.

Pomocou (sledovacích) súborov cookie služby Google Analytics sa zhromažďujú údaje, ktoré sa zdieľajú s tretími stranami. Viac informácií o tom nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy.

Obchodné ponuky

Od správcu môžete dostávať obchodné ponuky. Ak si ich neželáte dostávať (už viac), pošlite e-mail na túto adresu: [email protected].

Ak sa počas návštevy webovej stránky stretnete s akýmikoľvek osobnými údajmi, musíte sa zdržať ich zhromažďovania alebo akéhokoľvek iného neoprávneného použitia, ako aj akéhokoľvek konania, ktoré porušuje súkromie dotknutých osôb. Správca nenesie v uvedených situáciách žiadnu zodpovednosť.

Obdobie uchovávania údajov

Údaje zhromaždené prevádzkovateľom webovej stránky sa používajú a uchovávajú po dobu stanovenú zákonom.

Cookies

Návštevníci webových stránok musia pracovať so súbormi cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú zhromažďovať a používať informácie. Je to malý textový súbor, ktorý sa umiestni na pevný disk vášho počítača, keď navštívite našu webovú lokalitu. Súbor cookie obsahuje údaje, aby ste mohli byť rozpoznaní ako návštevník pri každej návšteve našej webovej stránky. Potom je možné prispôsobiť našu webovú stránku špeciálne vám a uľahčiť prihlasovanie. Webové stránky sa stávajú používateľsky prívetivejšie vďaka používaniu súborov cookie. Súbory cookie napríklad zabezpečujú zapamätanie vašich preferencií, ako sú nastavenia polohy a jazyka. Môžu tiež sledovať váš digitálny nákupný košík. Súbory cookie umožňujú majiteľom webových stránok zistiť, ako často sú ich stránky navštevované.

Pri návšteve našej webovej stránky sa zobrazí banner s informáciou o používaní súborov cookie. Ak budete pokračovať v používaní našej webovej stránky, súhlasíte s ich používaním.

Na našich webových stránkach môžeme používať tieto typy súborov cookie:

 • Funkčné súbory cookie: napríklad súbory cookie relácie a prihlasovacie súbory na sledovanie informácií o relácii a prihlásení. Napríklad na zapamätanie vašich preferencií.
 • Anonymné analytické súbory cookie: na získanie prehľadu o počte návštevníkov našej webovej stránky na základe informácií o počte návštevníkov, obľúbených stránkach a témach. To nám umožňuje lepšie prispôsobiť komunikáciu a poskytovanie informácií potrebám návštevníkov našich webových stránok. Nemôžeme zistiť, kto navštevuje naše webové stránky ani z ktorého počítača sa návšteva uskutočnila.
 • Neanonymizované analytické súbory cookie: Na získanie prehľadu o návštevách našich webových stránok na základe informácií o počte návštevníkov, obľúbených stránkach a témach. To nám umožňuje lepšie prispôsobiť komunikáciu a poskytovanie informácií potrebám návštevníkov našich webových stránok.
 • Sledovacie súbory cookie: napríklad reklamné súbory cookie sú určené na zobrazovanie relevantných reklám. Osobné záujmy možno odvodiť z informácií o navštívených webových stránkach. To umožňuje organizáciám zobrazovať návštevníkom webových stránok napríklad cielené reklamy. Sledovacie súbory cookie umožňujú vytvárať profily ľudí. Sledovanie zvyčajne zahŕňa spracovanie osobných údajov.

Používanie súborov cookie je bezpečné. Vírusy, škodlivý softvér, e-mailové a telemarketingové kampane nie sú dôsledkom používania súborov cookie. Súbory cookie neukladajú vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo ani iné osobné údaje.

Súbory cookie na analýzu webových stránok

Na aktualizáciu štatistík návštevnosti používame službu Google Analytics. Tým sa sleduje, ako sa naša webová stránka používa. Tieto informácie používame na získanie lepšieho obrazu o našich návštevníkoch a na optimalizáciu našich stránok. Spoločnosť Google, ktorá túto službu poskytuje, používa tieto informácie na vytvorenie relevantného anonymného reklamného profilu, aby mohla zobrazovať cielenejšie reklamy.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť konfiguráciou príslušného nastavenia v softvéri prehliadača. Ukladaniu a spracúvaniu údajov o vašom používaní webovej lokality (vrátane vašej IP adresy), ktoré vytvára súbor cookie, môžete spoločnosti Google zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na stránke Tools.Google.

Súbory cookie môžete vymazať len sami, pretože sú uložené vo vašom počítači. Informácie o tom nájdete v príručke svojho prehliadača.

Nezodpovedáme za opätovné publikovanie obsahu tohto blogu na iných webových stránkach alebo v iných médiách bez nášho súhlasu. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií o súboroch cookie na našej webovej lokalite nájdete v našich Zásadách používania súborov

Sťažnosti

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, okamžite nás kontaktujte. Ak sa nám nepodarí s vami záležitosť vyriešiť, je to, samozrejme, veľmi nepríjemné. Vždy máte právo podať sťažnosť holandskému úradu na ochranu súkromia.

Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa našich zásad používania súborov cookie alebo ochrany osobných údajov kontaktujte nášho správcu údajov na adrese [email protected].

Otázky týkajúce sa stránky www.reloadbase.com alebo vašej objednávky?

Pozrite si našu stránku s často kladenými otázkami.

Nenašli ste odpoveď v našich často kladených otázkach? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám pokúsime odpovedať do jedného pracovného dňa.

Upozorňujeme, že naše pracovné dni sú od pondelka do soboty od 9:00 do 21:00. Na všetky e-maily odoslané do 17:00 sa snažíme odpovedať v ten istý deň.