O dohode

Článok 1: Definície

V týchto všeobecných podmienkach majú nasledujúce pojmy nasledujúci význam:

 1. Zhotoviteľ: ReloadBase, t.h.o.d.n. ReloadBase.com zamestnaný spoločnosťou ReloadBase B.V.
 2. Objednávateľ: strana, ktorá uzatvára zmluvu so zhotoviteľom, ktorej zhotoviteľ poskytuje objednávku alebo ktorej zhotoviteľ zaslal ponuku, na ktorú sa vzťahujú tieto všeobecné podmienky. Klientom môže byť buď spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej profesie alebo podnikateľskej činnosti), alebo podnikateľský zákazník (business2b klient: “b2b”).
 3. Výrobky a činnosti: všetky činnosti alebo výrobky, na ktoré bola vystavená objednávka alebo ktoré zhotoviteľ vykonal alebo dodal na akomkoľvek inom základe v súvislosti so zmluvou alebo cenovou ponukou.
 4. Dokumenty: všetky predmety, ktoré Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi, vrátane: dokumentov, informácií, materiálov alebo nosičov údajov, ako aj všetky predmety, ktoré Zhotoviteľ vytvoril v rámci plnenia zadania, vrátane dokumentov.
 5. Všeobecné podmienky: súčasné všeobecné podmienky.
 6. Dohoda alebo objednávka: každá dohoda medzi objednávateľom a dodávateľom v súlade s ustanoveniami dohody a/alebo potvrdenia objednávky.

Článok 2: Uplatniteľnosť

 1. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky dohody a ponuky, na základe ktorých dodávateľ dodáva objednávateľovi výrobky akéhokoľvek druhu, aj keď tieto výrobky nie sú (podrobne) opísané v týchto podmienkach.
 2. Odchýlky od týchto všeobecných podmienok sú platné len vtedy, ak sú výslovne písomne dohodnuté. Akékoľvek všeobecné obchodné podmienky alebo iné obchodné podmienky zákazníka nebudú platné. Uplatniteľnosť takýchto podmienok zhotoviteľ výslovne odmieta.
 3. Ak je niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo je zrušené, ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a zmluvná strana a klient sa poradia s cieľom dohodnúť sa na nových ustanoveniach, ktoré nahradia neplatné ustanovenia, pričom sa v čo najväčšej miere zohľadní účel a význam neplatných ustanovení. V prípade nejasností týkajúcich sa výkladu alebo obsahu jedného alebo viacerých ustanovení týchto všeobecných podmienok sa musia vykladať “v duchu” týchto všeobecných podmienok. Situácie, na ktoré sa nevzťahujú tieto všeobecné podmienky, sa musia posudzovať “v duchu” týchto všeobecných podmienok.
 4. Ak zmluvná strana nepožaduje vždy striktné dodržiavanie týchto všeobecných podmienok, neznamená to, že sa ustanovenia týchto všeobecných podmienok neuplatňujú alebo že by zmluvná strana stratila právo požadovať striktné dodržiavanie ustanovení týchto všeobecných podmienok v iných prípadoch.
 5. Zmluvná strana je oprávnená meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné podmienky.
 6. Zmluva je uzavretá hneď, ako dodávateľ dostane akceptáciu ponuky. Prijatím ponuky klient vyhlasuje, že súhlasí s vyhlásením o uplatniteľnosti týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade potreby sa vzdáva vlastného vyhlásenia o uplatniteľnosti všeobecných obchodných podmienok. Prijatie sa uskutoční po zaplatení príslušného výrobku (výrobkov).
 7. Ak sa v akceptácii urobia výhrady alebo zmeny vo vzťahu k ponuke odchylne od ustanovení predchádzajúceho odseku, zmluva je účinná len vtedy, ak zhotoviteľ oznámil objednávateľovi, že s týmito odchýlkami od ponuky súhlasí.

Článok 3: Poriadok

 1. Dohoda nadobudne platnosť po zaplatení hlavným dlžníkom.
 2. Zmluva sa uzatvára na každú platbu.
 3. Ak bola dohodnutá alebo uvedená lehota na vykonanie určitých prác alebo dodanie určitých výrobkov, nikdy nejde o konečný termín. Ak dôjde k prekročeniu lehoty, objednávateľ musí zhotoviteľa písomne upozorniť na jej nedodržanie. Zhotoviteľovi musí byť poskytnutá primeraná lehota na plnenie zmluvy.

Článok 4: Potvrdenie a prijatie objednávky

 1. Zmluva sa uzatvára hneď, ako objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi.
 2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť dohodu bez uvedenia dôvodu.
 3. Akékoľvek oznámenie podané na základe dohodnutej dohody alebo v súlade s ňou bude druhej strane sprístupnené písomne prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke.
 4. Dodávateľ nie je viazaný žiadnymi ústnymi dohodami, ak neboli písomne potvrdené Dodávateľom.

Článok 5: Zmena zadania

 1. Ak sa počas plnenia dohody ukáže, že je potrebné dohodu zmeniť alebo doplniť, zmluvné strany pristúpia k úprave dohody v primeranom čase a po vzájomnej konzultácii.
 2. Dodávateľ môže bez toho, aby bol v omeškaní, odmietnuť žiadosť o zmenu, doplnenie alebo odstúpenie od zmluvy, ak by to mohlo mať kvalitatívne a/alebo kvantitatívne dôsledky, napríklad pre výrobky, ktoré sa majú dodať v tomto rámci.

Článok 6: Rozhodné právo a voľba súdu

 1. Tieto všeobecné podmienky sa riadia holandským právom. Spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť na príslušnom súde v Amsterdame, pokiaľ tomu nebránia záväzné predpisy.

Článok 7: Naše služby

 1. ReloadBase je platforma na nákup alebo dobíjanie online darčekových kariet, darčekových certifikátov, predplatených kreditných kariet, kreditov na volanie, herných kreditov a úverov. Sme tiež zdrojom informácií o hrách, zábave a predplatených kreditných kartách.

Článok 8: Poskytovatelia

 1. Prostredníctvom našej webovej stránky je možné zakúpiť si kredit od poskytovateľa. Na čerpanie úveru sa vzťahujú podmienky stanovené poskytovateľom.

Článok 9: Nákup úveru

 1. Po zakúpení kreditu dostanete digitálny kód, ktorý umožňuje okamžité dobitie kreditu. Poskytovateľ je skutočný poskytovateľ úveru alebo služby. Hneď po aktivácii úveru sa medzi vami a poskytovateľom uzatvorí zmluva. ReloadBase.com je sprostredkovateľom. Poskytovateľ je zodpovedný za to, aby sa úver mohol skutočne použiť.
 2. Popis tovaru rôznych poskytovateľov na našej webovej stránke bol pripravený čo najstarostlivejšie. Chyby v popisoch našich ponúk a/alebo v zobrazených obrázkoch nie sú záväzné a my a/alebo poskytovateľ za ne nenesieme zodpovednosť.

Článok 10: Zneužitie alebo podvod sa netoleruje

 1. Všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom našich webových stránok môžu byť monitorované z hľadiska zneužitia a podvodu (vrátane neoprávneného použitia platobnej metódy, krádeže, podvodu, sprenevery a ďalších). Na tento účel spolupracujeme s tretími stranami. Ak máme podozrenie alebo zistíme zneužitie alebo podvod, objednávku alebo kredit zrušíme a digitálny kód nevydáme.
 2. Ak máme podozrenie na neoprávnené používanie, môžeme požiadať o kópiu platného dokladu totožnosti, výpisu z účtu a/alebo iných dokumentov. Po tejto dodatočnej kontrole môžeme rozhodnúť o vydaní digitálneho kódu, ale nie sme povinní tak urobiť. Tieto opatrenia sme prijali, aby sme zabezpečili, že proces nákupu úveru prostredníctvom našej webovej stránky je bezpečný pre vás aj pre všetkých ostatných.

Článok 11: Objednávka

Okamžitý digitálny kód

 1. Akonáhle zákazník dostane digitálny kód, môže kredit okamžite použiť. Zadanú objednávku nie je možné zrušiť. Vzhľadom na povahu dodávaných výrobkov sa neuplatňuje 14-dňová lehota na rozmyslenie a odstúpenie od zmluvy. Neexistuje teda žiadna lehota na rozmyslenie ani lehota na odvolanie. Klient súhlasí s okamžitým dodaním výrobku po zaplatení (vopred aj neskôr) a výslovne sa vzdáva lehoty na rozmyslenie a práva na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôvodom odchýlky od práva na odstúpenie od zmluvy je skutočnosť, že výrobok nemožno vrátiť, pretože nie je možné určiť, či bol výrobok už použitý. Týka sa to digitálnych výrobkov, ktorých pečať sa porušila ihneď po dodaní. Povaha dodávaných výrobkov vylučuje akúkoľvek lehotu na rozmyslenie a právo na odstúpenie od zmluvy, s výnimkou prípadu oneskorenej platby. V takom prípade kód ešte nebol prijatý a výrobok môže byť zrušený; dôkazné bremeno je na strane zákazníka.

Článok 12: Dodanie

Spotrebiteľ je povinný prevziať zakúpený tovar hneď, ako mu je dodaný, alebo hneď, ako ho má podľa zmluvy k dispozícii. Spoločnosť ReloadBase.com je oprávnená dodať tovar po častiach, ak je to potrebné. Spotrebiteľ je výslovne zodpovedný za zadané údaje o doručení, ako je e-mailová adresa, telefónne číslo alebo adresa. Ak sú údaje zadané nesprávne, spoločnosť ReloadBase.com nemôže dodať nový produkt alebo uhradiť požadovaný produkt. Spotrebiteľ je výslovne zodpovedný za nákup správneho výrobku. Nesprávne zakúpené výrobky nie je možné vymeniť ani vrátiť peniaze podľa článku 11 ods. 1 a ods. 2 týchto všeobecných obchodných podmienok.

V prípade nezákonného použitia platobnej metódy má spoločnosť ReloadBase.com právo nedodávať produkty a/alebo služby. V prípade podozrenia z nezákonného používania má ReloadBase.com právo dodať produkty až po predložení kópie platného dokladu totožnosti, kópie výpisu z účtu a overení oprávneného používania platobnej metódy spotrebiteľom. V prípade technických porúch má spoločnosť ReloadBase.com právo nedodávať produkty a/alebo služby. Ak je v dôsledku poruchy dodaný nesprávny počet výrobkov s nesprávnou hodnotou, spotrebiteľ je povinný informovať spoločnosť ReloadBase.com a vrátiť všetky nadbytočné výrobky. Ak spotrebiteľ nevráti nadmerne dodané výrobky a/alebo služby, tieto sa považujú za prijaté a môžu byť fakturované.

Článok 12.1: Dodacia lehota

V prípade oneskoreného doručenia by mal spotrebiteľ kontaktovať spoločnosť ReloadBase.com prostredníctvom kontaktného formulára alebo na adrese [email protected].

Článok 13: Objednávky na dodanie

 1. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za oneskorenie dodávky výrobkov, s výnimkou prípadu úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Zhotoviteľ zaručuje dodanie funkčného kódu výrobku, v opačnom prípade dodá nový kód (bezplatne). Dôkaz o nefunkčnosti kódu je na zákazníkovi.

Článok 14: Zabráňte zneužitiu vášho kódu

 1. Nezabudnite, že kódy majú digitálnu hodnotu (sú digitálnym tovarom), ktorú možno okamžite uplatniť. To znamená, že klient môže kód použiť okamžite po jeho prijatí. Ak má niekto iný prístup ku kódu, môže to urobiť. Kód si nechajte pre seba a nezdieľajte ho s ostatnými. Tým sa zabráni zneužitiu.

Článok 15: Platba

Bezpečná platba

 1. Prostredníctvom našej webovej stránky si môžete bezpečne zakúpiť digitálny kredit. Hneď po zakúpení kreditu dostane zákazník e-mailom digitálny kód, pomocou ktorého môže kredit použiť. Niekedy je digitálny kód viditeľný na obrazovke po zakúpení. Je dôležité, aby ste počas procesu nákupu zadali správnu e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tým sa zabezpečí, že zákazník dostane digitálny kód.

Článok 16: Pozastavenie a rozpustenie

 1. V čase, keď je na zákazníka vyhlásený konkurz, požiada o predbežné pozastavenie platieb alebo súd vyhovie žiadosti zákazníka, fyzickej osoby, o uplatnenie zákonného splátkového kalendára, alebo zákazník stratí dispozičné právo k svojmu majetku alebo jeho časti zabavením, umiestnením pod kuratelu alebo iným spôsobom, alebo ak zákazník zjavne nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, zmluvná strana bude oprávnená vyhlásiť akúkoľvek dohodu so zákazníkom za zrušenú bez súdneho zásahu.
 2. V dôsledku rozpustenia sa všetky existujúce pohľadávky oboch strán stanú okamžite splatnými. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.
 3. Ak má zmluvná strana dôvodné pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka, je oprávnená odložiť dodanie výrobkov, kým zákazník neposkytne záruku na zaplatenie. Zákazník je zodpovedný za priame a nepriame škody, ktoré zmluvnej strane vzniknú v dôsledku tohto oneskoreného dodania.

Článok 17: Náklady na platby a inkaso

 1. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, platba môže byť vykonaná prostredníctvom jednej z platobných metód ponúkaných na stránke ReloadBase.com.
 2. Ak nedôjde k úhrade v stanovenej lehote splatnosti alebo ak je inkaso zrušené bez oprávneného dôvodu a nie je uhradené do 7 dní, objednávateľ je zo zákona v omeškaní a z neuhradenej faktúry mu prináleží zákonný úrok z omeškania, pričom sa nevyžaduje žiadna upomienka ani upozornenie, čím nie je dotknuté právo zhotoviteľa dlžnú sumu s úrokom a náklady mimosúdneho alebo súdneho vymáhania okamžite vymáhať. Náklady na mimosúdne vymáhanie sa medzi stranami určia na základe vyhlášky o náhrade nákladov na mimosúdne vymáhanie, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2012.

Článok 18: Osobné údaje

Vaše osobné údaje

 1. Predpokladáme, že zákazník nám pri objednávke poskytne správne kontaktné údaje. E-mailovú adresu a telefónne číslo používame na odoslanie zakúpeného digitálneho kódu. E-mailovú adresu používame aj na udržiavanie kontaktu, napríklad vo forme ponúk zliav, newsletterov a iných ponúk, o ktorých si myslíme, že zákazníka zaujmú.
 2. Máme zavedené technické a prevádzkové opatrenia na ochranu kontaktných a osobných údajov. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
 3. Ak už nechcete dostávať naše informačné bulletiny a ponuky, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu na odhlásenie v našich informačných bulletinoch.

Článok 19: Vyššia moc a zodpovednosť

Vyššia moc

 1. Zhotoviteľ nie je povinný splniť akýkoľvek záväzok voči objednávateľovi, ak mu v tom bráni okolnosť, ktorú nezavinil a za ktorú nemôže niesť zodpovednosť na základe zákona, právneho aktu alebo všeobecne uznávanej praxe.
 2. V týchto všeobecných podmienkach sa pod vyššou mocou okrem toho, čo v tejto súvislosti vyplýva zo zákona a judikatúry, rozumejú všetky vonkajšie príčiny, predvídateľné alebo nepredvídateľné, ktoré zmluvná strana nemôže ovplyvniť, ale ktoré jej bránia v plnení jej povinností (vrátane porúch internetu, porúch platobných služieb atď.).
 3. V prípade vyššej moci je klient povinný bezodkladne písomne informovať komisionára a uviesť príčinu vyššej moci.
 4. Zmluvná strana bude oprávnená odvolať sa na vyššiu moc, ak okolnosti brániace (ďalšiemu) plneniu zmluvy vzniknú po tom, čo zmluvná strana mala splniť svoj záväzok.
 5. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy počas trvania vyššej moci.
 6. Po oznámení vyššej moci zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo písomne zrušiť objednávku.

Zodpovednosť

 1. Zodpovednosť zhotoviteľa je obmedzená na škodu, ktorú možno považovať za bezprostredný a zrejmý dôsledok nesplnenia alebo chybného plnenia, to všetko obmedzené na sumu krytú poistením zhotoviteľa.
  Ak poisťovňa v žiadnom prípade nevyplatí poistné plnenie alebo ak škoda nie je krytá poisťovňou, zodpovednosť bude obmedzená na jednonásobok sumy faktúry alebo obdobia faktúry, na ktoré sa škoda vzťahuje.
 2. Zhotoviteľ nikdy nezodpovedá za nepriame škody. Pod nepriamou škodou sa rozumie: následná škoda; ušlý zisk; ušlé úspory; škoda v dôsledku prevádzkovej alebo inej stagnácie.
 3. Zhotoviteľ nikdy nezodpovedá za škody vyplývajúce z chýb prác vykonaných tretími stranami alebo tovaru dodaného tretími stranami.
 4. Obmedzenia zodpovednosti obsiahnuté v týchto podmienkach neplatia, ak škoda vznikla v dôsledku úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zmluvnej strany a/alebo jej podriadených.
 5. Zhotoviteľ nikdy nenesie zodpovednosť za to, ak sa webová stránka objednávateľa z akéhokoľvek dôvodu vypne alebo ak sa s ňou stane niečo, čo spôsobí objednávateľovi škodu.

Článok 20: Kontakt

 1. Snažíme sa vám čo najviac uľahčiť aktualizáciu a nákup digitálneho kreditu. Ak máte stále otázky týkajúce sa našich služieb, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.
 2. Máte otázky týkajúce sa služieb poskytovateľa? Odporúčame vám, aby ste sa najprv obrátili na poskytovateľa, ktorý s vami môže nájsť riešenie. Neponúka poskytovateľ riešenie? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke.

Článok 21: Sťažnosti

 1. Reklamácie vykonaných prác musia byť odôvodnené a oznámené zhotoviteľovi do 7 dní od vzniku reklamácie alebo do 7 dní od dodania výrobkov prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected]. Po uplynutí uvedených lehôt sa má za to, že objednávateľ vykonanú prácu prevzal.
 2. Ak je reklamácia opodstatnená, zmluvná strana bude mať možnosť odstrániť vadu diela. Ak sa to ukáže ako nemožné, dodávateľ musí zmeniť vyplatenú sumu v pomere k reklamácii.

Článok 22: Politika proti praniu špinavých peňazí

V spoločnosti Reloadbase B.V. robíme všetko pre to, aby sme zabránili praniu špinavých peňazí. Viac informácií o našich zásadách proti praniu špinavých peňazí nájdete tu.

Článok 23: Kontaktné údaje

Platforma ReloadBase.com je službou spoločnosti ReloadBase B.V.

Naše (kontaktné) údaje:
ReloadBase B.V.
Asterweg 19D3
1031 HL Amsterdam

E-mail: [email protected]

KvK: 81474261
DPH: NL862108147B01

Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom online kontaktného formulára.

Otázky týkajúce sa stránky www.reloadbase.com alebo vašej objednávky?

Pozrite si našu stránku s často kladenými otázkami.

Nenašli ste odpoveď v našich často kladených otázkach? Vyplňte kontaktný formulár a my sa vám pokúsime odpovedať do jedného pracovného dňa.

Upozorňujeme, že naše pracovné dni sú od pondelka do soboty od 9:00 do 21:00. Na všetky e-maily odoslané do 17:00 sa snažíme odpovedať v ten istý deň.